admin Archive

Diagnosis in Ayurveda

Importance of Diagnosis according to Ayurveda: रोगमादौ परीक्षेत ततोनन्तरं औषधं । ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञानपूर्वं समाचरेत ।। यस्तुरोगं अविज्ञाय कर्मान्यरभते  भिषक। अपि औषधविधानज्ञः तस्य सिद्धि यद्रच्छया  ।। यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यकोविदः। देशकालप्रमाणज्ञः तस्य सिद्धिरसंशयं ।। Ref : (Charak Samhita
Read More