‘Raktamokshan’ (Bloodletting) means- Rakta-mokshana means to let out the vitiated blood. Principle of ‘Raktamokshan’ (Bloodletting): According to Ayurvedic classic (Ref: Ashtang Hridayam by Maharshi Vagbhata Su. Ch. 11/Verse 26), During Raktamokshana,